MGE txoj kev pab thiab txhawb rau peb cov pej xeem

Nyob zoo rau cov pej xeem ua siv Madison Gas & Electric

MGE paub hais tias lub cai no, tus kab mob COVID-19 coronovirus yog ib tus kab mob loj thoob plaws lus ntiaj teb no. Nws ua rau cov tsev kawm ntawv thiab ntau lus lag luam kaw. 

Koj txoj kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg, nrog rau peb cov neeg ua haujlwm, yog ib yam ua tseem ceeb tshaj rau MGE. Tus kab mob COVID-19 yog ib tus kab mob tshiab rau peb sawv daws, tab sis tso siab hais tias MGE yuas tsum qhib txoj kev siv fais fab thiab nkev rau pej xeem txhua tus. 

Peb txoj kev txhawb peb cov pej xeem yuav nyob ruaj tseg.

Txoj kev tso fais fab thiab nkev rau pej xeem yog ib txoj hauj lwm uas tseem ceeb heev. Peb tsuas xav kom peb cov neeg ua haujlwm ntsib txoj kev noj qab nyob zoo thiab peb tsis xav kom leej twg kis tau tus kab mob COVID-19 coronavirus. Yog li, MGE yuav tsum tau ua raws li cov kev cai tshiab uas los ntawm Centers for Disease Control thiab Prevention (CDC) uas qhia txoj COVID-19. 

Tabsis no, peb maj mam saib tus kab mob thiab cov kev cai tshiab no yuav hloov li cas. Yog li, thov nyeem MGE cov kev cai tshiab ntawm no.
  • Pib lus 3 hli ntuj hnub 18, peb yuav tau kaw qhov chaw tos txais cov neeg ua tuaj them lawv cov nqi fais fab thiab nqi nkev (lobby area).  Peb yeej tseem muaj lwm txoj kev uas yuav pab tau koj yog hais tias koj muaj lus nug, los yog koj xav them koj cov nqi fais fab thiab nqi nkev. 
  • Thov hu rau peb tus xov tooj 608-252-7033. Peb cov neeg teb xov tooj yuav pab koj li qhov lawv pab tau. Mus rau MGE.com, nws yuav qhia txog lwm txoj kev rau koj them koj cov nqi fais fab thiab nqi nkev. Thiab nws yuav qhia koj ntau yam txog peb lub tuam txhab.  
Rau cov neeg uas xav tau kev pab kho fais fab thiab nkev lub sij hawm uas muaj tus kab mob COVID-19, thov nyeem:
  • Yog muaj xwm ceev txog fais fab thiab nkev, peb cov neeg ua haujlwm yeej tseem yuav tawm tuaj rau koj lub tsev. 
  • Peb yuav saib zoo zoo, yog tej yam ua tsis tseem ceeb kho, peb yuav hu tuaj rau koj kom hloov lub sij hawm peb tau teem tseg. 
  • Yog hais tias koj ntshai kis tau tus kab mob COVID-19 coronavirus es tsis xav kom peb cov neeg ua haujlwm nkag rau koj lub tsev, hu tuaj rau peb cov neeg teb xov tooj. Peb mam li hloov lub sij hawm peb tau teem tseg. 
  • Yog peb cov neeg ua haujlwm kho tej yam fais fab los nkev hauv koj lub tsev, lawv yuav tsum nyob deb li 6ft ntawm koj thiab koj tsev neeg raws li cov kev cai ntawm CDC. 
Nyob rau lub sij hawm no, MGE to taub hais tias cov kev cai tshiab no thiab tus kab mob COVID-19 tau hloov ntau yam nyob rau hauv sawv daws lub neej. Hais txog ntawm kev siv fais fab thiab nkev, MGE tseem nyob ntawm no, peb yuav koom tes nrog koj kho cov teeb meem li qhov peb pab tau. Thov saib peb qhov COVID-19 update, yog koj muaj lus nug txog koj tus account nqi fais fab thiab nqi nkev. 

Ua tsaug rau txhua leej txhua tus txoj kev nkag siab. Qhov kab mob COVID-19 no yog ib qhov teeb meem loj nyob rau haub lub ntiaj teb no. Yog koj xav paub txog tus kab mob thiab peb txoj kev khiav lag luam, thov mus saib peb lub website: MGE.com thiab peb cov social media channels. Yog koj muaj lus nug dabtsi, thov hu rau peb tus xov tooj 608-252-7033. Peb cov neeg teb xov tooj yuav pab koj li qhov lawv pab tau.

MGE tsim fais fab thiab nkev rau cov neeg nyob peb lub zos tshaj 100 xyoo. Txawm hais tias muaj tus kab mob COVID-19 no, los peb yeej yuav qhib txoj kev siv fais fab thiab nkev rau peb cov pej xeem. No yog peb txoj kev cog lus rau peb cov pej xeem.  Peb txaus siab ua haujlwm rau peb cov pej xeem. Ua tsaug.

Jeff Keebler
Chairman, President and CEO
Madison Gas and Electric Company