Kev ncua koj cov nqi

Puas yog koj poob qab them koj cov nqi tom MGE? Thaum txog hnub them, koj them tsis tau tag nrho koj cov nqi fais fab thiab nkev? Peb yuav pab tau koj. Hu rau peb hnub no. 

Deferred Payment Agreement (DPA) yog peb txoj kev pab rau koj them koj cov nqi fais fab ua koj tau muab ncua vim koj them tsis tau ob peb lub hli dhau los no. Txhua txhua lub hli koj them koj cov nqi tom ntej, peb maj mam ntxiv ib qhov nqi ua koj tau poob qab yav tag los. Peb yuav maj mam ntxiv txog hnub koj them tas. Thaum koj hu peb, peb cov neeg teb xov tooj yuav pab koj tsim ib lo lus cog ntawm MGE thiab koj txoj koj cov nuj nqi kom them tau. 

Tamsim no, peb lub hom phiaj yog pab koj them koj cov nqi ua ntej koj poob qab deb. Koj lub peev xwm them tam sim no, txawm hais tias yam tsawg kawg nkaus los yuav pab kom koj tsis txhob poob qab, them nyiaj lig poob dawb (late fees), los sis nraug tua fais fab thiab nkev. 

Cov pej xeem: Hu rau peb ntawm (608) 252-7033 txhua hnub weekday thaum 7 a.m. mus txog 7 p.m. Peb mam pab koj tsim ib txog kev them koj cov nuj nqi kom tag. 

Cov lag luam: Hu rau peb ntawm (608) 252-7141 txhua hnub weekday thaum 8 a.m. mus txog 4:30 p.m. Peb mam pab koj tsim ib txog kev them koj cov nuj nqi kom tag.


Xav tau kev pab them koj cov nuj nqi?

Energy Services, Inc. (ESI) yog ib qhov chaw pab muab nyiaj txiag rau cov pej xeem uas them tsis tau lawv cov nqi fais fab thiab nkev. Yog koj xav tau kev pab, mus saib lawv qhov website esiwi.com. Lawv yuav muab ib daim online form rau koj sau npe. 


Kev txuag fais fab thiab nkev 

Txoj kev siv fais fab thiab nkev hauv koj lub tsev yeej kim heev. Ntawm no yog ob peb txoj kev pab tau koj tseg nyiaj.