MGE txoj kev pab thiab txhawb rau peb cov lag luam nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob Pandemic

Nyob zoo rau peb cov neeg khiav lag luam: 

Peb yog ib lub tuam txhab energy rau cov pej xeem txhua tus thiab peb yuav koom tes los pab cov neeg ua siv peb cov fais fab thiab nkev nyob rau lub sij hawm muaj qho kab mob Coronavirus pandemic no. 

Tam sim no, yog koj poob qab them koj cov nqi fais fab thiab nkev, MGE yuav tsis tua koj cov fais fab thiab nkev. Thiab peb yuav tsis xam cov nqi them lig nyob rau lub sij hawm muaj xwm ceev no. 

Peb to taub lub sij hawm no yog ib lub caij nyuaj heev rau cov neeg khiav lag luam nyob rau hauv lub zos no. Thov mus saib peb cov business section hauv MGE.com los sis hu tuaj rau peb. 


Cov kev yuav pab tau koj txau koj cov fais fab thiab nkev tom koj lub lag luam. 

  • Rho koj cov hlua fais fab los sis tua teeb, electronics, khoos phib tawj, thiab lwm yam khoom ua koj tsis siv tom koj lub lag luam. 
  • Tso koj qho temperature kom yau thaum twg koj tso cua sov rau koj cov khoom siv thiab thaum koj tso cua txias rau koj cov khoom siv. 
  • Yog koj muaj ib lub tug yees uas tsis ua haujlwm rau lub sijhawm muaj qho pandemic no, muaj nws tua thiab muaj nws rho fais fab.
  • Yog koj muaj ib lub water heater tom koj qho lag luam, muaj nws qho temperature tso kom yau. 
  • Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv qhia txog operations, use timers, sensors, thiab programmable setback thermostats kom koj tias li paub tswj koj cov teeb thiab lwm yam khoom siv. Tshwj xeeb peb xav kom koj paub txog kev siv fais fab thiab nkev nyob lub sij hawm on-peak (10 a.m. rau 9 p.m. Monday txog Friday). Tej zaum koj xav hloov caij siv fais fab thiab nkev rau cov off-peak xuab moos los sis teem caij los ntsuam xyuas koj cov khoom siv rau cov off-peak xuab moos. 

Peb nyob ntawm no pab! 

Hu rau koj tus account representative los sis hu rau MGE ntawm (608)-252-7007 thiab nug txog MGE cov thawj tswj pab neeg khiav lag luam (business account manager). Hu tau tham txog koj lub lag luam thiab cov kev yuav pab tau koj txau koj cov fais fab thiab nkev.