MGE kaw peb cov qhov chaw tos txais cov neeg tuaj them lawv cov nqi fais fab thiab nqi nkev vim tus

Nyob zoo rau peb cov neeg hmoob ua siv Madison Gas and Electric:

Koj txoj kevnoj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg, nrog rau peb cov neeg ua haujlwm, yog ib yam ua tseem ceeb tshaj rau MGE.

Vim peb tsis xav kom leej twg kis tau tus kab mob coronavirus COVID-19, peb yuav tau hloov peb txoj kev cai kom txoj muaj kev phom sij rau koj. Tam sim no, peb yuav tau kaw qhov chaw tos txais peb cov neeg ua tuaj them lawv cov nqi fais fab thiab nqi nkev vim peb tsis xav kom leej twg kis tau tus kab mob no. 

Xav tau kev pab los yog xav them koj cov nqi fais fab thiab nqi nkev? 

Thov mus rau  Customer Service section of mge.com  los sis thov hu rau peb tus xov tooj 608-252-7033. Peb cov neeg teb xov tooj yuav pab koj li qhov lawv pab tau. Peb cov xov tooj qhib txhua hnub weekday thaum 7 a.m. mus txog 7 p.m. Peb tsis qhib hnub vas xaum thiab vas thiv. 
 
MGE to taub hais tias muaj cov niam thiab txiv ua nyiam tuaj them lawv cov nqi fais fab thiab nkev ntawm peb lub tuam txhab. Vim peb kaw peb qhov chaw tos txais neeg lawm (lobby area), txog ua lub siab deb, hu tuaj rau peb. Peb yuav tsum nrhiav kom tau ib txog kev pab tau koj daws koj txog kev nyuab siab.  

  • Yog koj poob qab them koj cov nqi fais fab thiab nkev, txawm hais tias koj them tau me ntsis xwm los yuav pab tau koj. Hu rau peb ntawm 608-252-7033. 

  • MGE yuav tsis tua koj cov fais fab thiab nkev, tsis hais cov pej xeem los sis cov lag luam. 

  • MGE yuav laij cov qhi them lig (late fees) tom qab April 1, 2021. 

  • Yav tag los, yog koj tsis them koj cov nqi fais fab thiab nkev es MGE tau tua koj cov fais fab los tua koj cov nkev, tam sim no, MGE tsis yuav qhov nyiaj deposit.  Hu tuaj rau MGE, peb mam li txuas koj cov fais fab los nkev dua.  

  • Yog koj siv ib daim credit card, debit card, los sis retail payment, MGE yuav zam cov nqi tes (processing fees).  

Yog koj them tsis tau koj cov nqi thiab xav paub txog peb txoj cai ncua nyiaj them nqi fais fab thiab nkev, hu rau 608-252-7033.  

MGE li Madison and Viroqua offices offer payment drop boxes. Peb muaj ib lub thawv nyob raum zoov ua qhib 24 xob moos rau koj ntxig koj daim nqi thiab cov nyiaj them nqi.  

Chaw them nqi (Retail payment locations) 

Peb muaj ntau qhov chaw rau koj mus them cov nqi fais fab thiab nkev tab sis lawv yuav ib qho nyiaj qhi tes (processing fee). 

Kev pab rau cov peb xeem 

Mus rau mge.com/resources, qho website no yuav muaj kev pab ntau yam. 

MGE Energy Shareholders  

Yog koj yog ib tus MGE Energy Shareholder thiab koj xav tau kev pab, thov hu rau 800-356-6423. 
 
Yog koj xav paub txog tus kab mob no thiab peb txoj kev khiav lag luam, thov mus saib peb lub website: MGE.com. Ua Tsaug rau koj txoj kev tau taub.