Cov Kev Dag Tabsis No

English

Nyob rau lub teb chaws no, thiab tabsis no, muaj ntau tus neeg dag hais tias lawv yog koj qhov chaw txuas fais fab thiab nkev-qhov teem meem no muaj tshwm sim nyob rau Wisconsin lawm thiab. Ib co pej xeem qhia rau MGE hais tias lawv tau txais xov tooj, text messages, los sis muaj ib co tis neeg dag hais tias lawv yog MGE. Cov neeg cuav no yuav dag tias lawv tuaj sau koj cov nyiaj them nqi fais fab thiab nkev. Los sis lawv tuaj sau koj cov nyiaj kho koj tus utility meter. Ceeb toom vim lawv tsis yog MGE. 

Cov neeg dag hais tias lawv yog MGE yuav qhia koj them koj cov nqi nrog ib daim prepaid debit card los sis xa nyiaj wire transfer rau lawv. Lawv yuav dag hais tias yog koj tsis them tam sim no, lawv yuav tua koj cov fais fab thiab nkev. 

Lawv muaj cuab kav hloov lawv tus xov tooj caller ID los ua MGE tus xov tooj los sis ib tug neeg txawv lawv lus npe. 

Yog koj teb xov tooj es nws yog cov neeg dag hais tias lawv yog MGE, khwb xov tooj thiab hu tuaj rau peb ntawm 608-252-7033. 


Thaum koj tham xov tooj 

 • Thaum koj nrog ib tus tis neeg tham, yog koj xav hais tias nws yog cov neeg dag, khwv xov tooj thiab hu rau peb ntawm 608-252-7033.
 • Yog hais tias koj tsis tau them koj cov nqi fais fab thiab nkev los ntev lawm, MGE yuav tsum xa ib tsab ntawv tuaj qhia koj ua ntej peb yuav tua koj cov fais fab thiab nkev. 
Tsis txhob muab koj tus lej Social Security, credit card, los sis bank account rau ib tug neeg twg uas hu tuaj rau koj nyob rau lub sij hawm peb muaj tus kab mob no. Feem ntau lawm hu tuaj dag koj xwb.


Nyob tom tsev los tom haujlwm

 • Nug lawv daim paib tiv npe
 • ​Txhua tus neeg ua haujlwm rau MGE yuav tsum coj lawv daim paib tiv npe.  Daim paib no, muaj lawv daim duab thiab lawv lub npe. Thov nug kom tus neeg muab nws daim paib tiv npe rau koj saib. Tsis txhob cia leej twg los hauv koj tsev yog lawv tsis muaj ib daim paib tiv npe los sis lawv tsis kam koj saib lawv daim paib tiv npe.
 • ​Yog koj tsis ntseeg tug neeg nyob ntawm koj qhov rooj hais tias nws ua haujlwm rau MGE, tsis txhob cia nws nkag rau hauv koj lub tsev.  Hu MGE ntawm 608-252-7033. Hu tuaj nug saib nws paus ua haujlwm rau MGE tiag.
 • Saib nws cov khaub ncaws seb puas muaj MGE daim duab (logo). Tsis yog txhua tus, tabsis feem ntau, peb cov neeg ua haujlwm cov khaub ncaws muaj peb daim duab (logo). 
 • Peb cov neeg ua haujlwm tsav peb cov tsheb ua yog xim dawb thiab xim ntsuab xwb. 


Tsis txhob cia lawv dag koj

 • MGE tus neeg tuaj ua haujlwm hauv koj lub tsev kho meter yuav tsis hais kom koj them nws tam sim.
 • MGE cov meters yuav tsis tawg yog hais tias koj siv fais fab ntau ntau. 
 • MGE yuav tsis laij nqi yog koj hais kom peb tuaj txiav cov nplooj ntoo ua thaiv cov hlua fais fab (line clearnace work). Tsis txhob them ib tus neeg twg uas hais tias lawv ua hauj lwm rau MGE ua ntej los sis tom qab lawv txiav koj cov nplooj ntoo. 
 • MGE yuav tsis kom koj them tam sim. Tom qab peb ua huaj lwm tas, peb mam xa ib daim nqi tuaj rau koj. 


Hauv Email

MGE yuav tsis nug txog koj cov nyiaj them nqi (payment) thiab tej yam tseem ceeb txog koj tus kheej (personal information) hauv email.


Thov pab peb ntes cov neeg phem ua dag lwm tus

Yog hais tias koj poob nyiaj vim cov neeg dag tau koj.
 • Hu rau cov tub ceev xwm hauv koj lub zos. Lawv yuav nrhiav kom tau cov neeg dag koj thiab muab lawv coj mus kaw. 
  • Cov pej xeem nyob rau hauv Madison, mus rau online to report. 
 • Yog koj muaj lus tsis txaus siab, siv daim ntawv no, online complaint form. Daim ntawv no yuav mus rau Department of Agriculture, Trade thiab Consumer Proctection. 
Nrog peb nrhiav cov neeg phem no ua ntej lawv tsim teeb meem ntxiv. Ua tsaug rau koj txoj kev pab.